בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, April 27, 2017

שבת פ' תזריע- מצורע

שבת פ' תזריע- מצורע
מנחה וקבלת שבת


19:14


שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
20:49


סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
21:59


ימי חול פ' אחרי- קדושים
שחרית ימי חול
יום א׳- ב׳
יום ג׳-ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
 יום א'- ה'


19:20

מעריב ימי חול


מנין א' עם הפלג  
מנין ב'

יום א׳ 19:31
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' אחרי- קדושים
19:23


Thursday, April 20, 2017

שבת פ' שמיני

שבת פ' שמיני
שבת מבה"ח
מנחה וקבלת שבת


19:05


שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת

מנין א'
18:00
מנין ב'
20:36


סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
21:46


ימי חול פ' תזריע- מצורע
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
09:00
08:00מנחה ימי חול
 יום א'


19:05

מעריב ימי חול


מנין א' עם הפלג  
מנין ב'

יום א׳ 19:23
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' תזריע- מצורע
19:14


Sunday, April 9, 2017

Pessach 5777


21.11
מעריב אור ליום י"ד ניסן


בדיקת חמץ

07.00
שחרית יום שני ערב פסח מנין א'

08.00
שחרית יום שני ערב פסח מנין ב'

10.52
סוף זמן אכילת חמץ

12.18
סוף זמן שריפת חמץ

13.44
15.00

חצות היום
מנחה גדולה ערב יו"ט

20.12

הדלקת נרות ערב יו"ט

20.10
מנחה ערב יו"ט מנין א'

20.32
מנחה ערב יו"ט מנין ב'


20.30
מעריב מוקדם ליל ראשון של פסח

21.13
מעריב ליל ראשון של פסח

01.43
חצות הלילה
סוף זמן ק"ש מ"א: 09.25
09.30
שחרית יום טוב ראשון של פסח
סוף זמן ק"ש גר"א: 10.19
20.15
מנחה יום טוב ראשון של פסח


ש   י   ע   ו   ר

21.25
מעריב ליל שני של פסח

01.43
חצות הלילה

09.30
שחרית יום טוב שני של פסח

20.17
מנחה יום טוב שני של פסח


ש   י   ע   ו   ר

21.27
מוצאי יום טוב שני של פסח

מתחילין בחדר שני

07.30
שחרית חול המועד מנין א'

08.00
שחרית חול המועד מנין ב'

מתחילין בחדר שני

09.00
שחרית חול המועד מנין ג'

18.55
מנחה חול המועד ומעריב עם הפלג

22.00
מעריב חול המועד


18.55
מנחה ערב ש"ק דחול המועד עם הפלג וקבלת שבת

09.00
שחרית שבת חול המועד


18.00
20.22
מנחה שבת חול המועד מנין א'
מנחה שבת חול המועד מנין ב'

21.32
מעריב מוצאי שבת חול המועד

19.00
מנחה ומעריב עיו"ט שביעי של פסח

09.00
שחרית שביעי של פסח

20.26
מנחה שביעי של פסח


ש   י   ע   ו   ר

21.36
מעריב אחרון של פסח

09.00
שחרית אחרון של פסח

11.00
מ   ז   כ   י   ר       (בערך)    

20.28
מנחה יו"ט אחרון של פסח ונעילת החג

21.38
מעריב מוצאי יום טוב

06.55
שחרית אסרו חג מנין א'

07.55
שחרית אסרו חג מנין ב'בברכת חג כשר ושמח                      הוועד

Calender

Blog Archive

Search This Blog