בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, April 28, 2011

שבת פ' קדושים

שבת פ' קדושים

שבת מבה"ח

מנחה וקבלת שבת

 

 


19:15

שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

מנין א'

מנין ב'


18:00
20:50
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'

מוצש”ק22:00


ימי חול דפרשת אמור

שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳–ה'

מנין א'
19:20
מעריב ימי חול


עםֿ הפלג
19:32
 19:37יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 

קבלת שבת פרשת אמור
19:28


Thursday, April 14, 2011

שבת פ' אחרי


שבת פ' אחרי


שבת הגדול

 

 

מנחה וקבלת שבת

19:00

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

מנין ב'

מנין א'

מנחה שבת
20:20
18:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'

מוצש”ק21:33


ימי חול

שחרית  יום ב'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'
יום א׳-ה'
מנחה ימי חול

19:05
מנין א'

מעריב ימי חול
 19:19יום ה'
19:14
עםֿ הפלג
22:00
22:00
מנין ב'

 


19:15
קבלת שבת פרשת קדושים

Tuesday, April 12, 2011

פסח תשע"א

פסח תשע"א

מעריב אור לי"ד ניסן
21:25בדיקת חמץ
שחרית יום שני ערב פסח מנין א'
7:00שחרית יום שני ערב פסח מנין ב'
8:00סוף זמן אכילת חמץ
10:44סוף זמן ביעור חמץ
12:13חצות היום
13:42הדלקת נרות ערב יו"ט
20:24מנחה ערב יו"ט מנין א'
20:33מנחה ערב יו"ט מנין ב'
20:45
שיעורמעריב ליל א' של פסח
21:27חצות הלילה
01:42שחרית יו"ט א' של פסח
09:30
סוף זמן ק"ש  מ"א 
9:08

מנחה יו"ט א' של פסח
20:30
סוף זמן ק"ש  גר"א
10:06


שיעורמעריב ליל ב' של פסח
21:39חצות הלילה
01:41שחרית יו"ט ב' של פסח
09:30מנחה יו"ט ב' של פסח
20:30
שיעורמוצאי יו"ט ב' של פסח
21:41שחרית חול המועד מנין א'
08:00שחרית חול המועד מנין ב'
09:00
מתחילין בחדר ב'

מנחה חול המועד ומעריב עם הפלג
19:05מעריב חול המועד מנין ב'
22:00מנחה ערב שבת דחול המועד
19:05שחרית שבת דחול המועד
09:00מנחה שבת דחול המועד מנין א'
18:00מנחה שבת דחול המועד מנין ב'
20:35מעריב מוצ"ש דחול המועד
21:47מנחה ערב יו"ט שביעי של פסח
19:10שחרית יו"ט שביעי של פסח
09:00מנחה יו"ט שביעי של פסח
20:40
שיעורמעריב יו"ט אחרון של פסח
21:50שחרית יו"ט אחרון של פסח
09:00מזכיר
11:00
משוער


מנחה יו"ט אחרון של פסח ונעילת החג
20:40מעריב מוצאי יו"ט
21:52שחרית איסרו חג מנין א'
06:55שחרית איסרו חג מנין ב'
07:55
בברכת חג כשר ושמח
הוועד


Calender

Blog Archive

Search This Blog