בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, March 31, 2011

שבת פ' תזריעשבת פ' תזריע


שבת מבה"ח ופ' החודש

 

 

מנחה וקבלת שבת

18:40

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

מנין ב'

מנין א'

מנחה שבת
20:00
18:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'

מוצש”ק21:07


ימי חול דפרשת מצורע

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'
יום א׳–ה'
מנחה ימי חול

18:45
מנין א'

מעריב ימי חול
 19:02 יום ה'
18:57
עםֿ הפלג
22:00
22:00
מנין ב'

 


18:50
קבלת שבת פרשת מצורע

Friday, March 25, 2011

מנחה ימי חול קיץ תשע"אמנחה ימי חול קיץ תשע"א

שבוע דפרשת
מנחה כל יום


תזריע
18:35
מצורע
18:45
אחרי מות
18:55
קדושים
19:10
אמור
19:20
בהר
19:30
בחקתי
19:35
במדבר
19:45
נשא
19:50
בהעלתך
19:55

שבת פ' שמיני


שבת פ' שמיני


שבת פ' פרה

מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב

18:52
19:05
שחרית יום שבת קודש08:40

מנחה שבת18:45

מוצש”ק19.55-

ימי חול דפרשת תזריע

שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א'
יום ב׳–ה'
מנין א'
18:38
18:38מעריב ימי חול


עםֿ הפלג
19:48
 19:53 יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 

קבלת שבת פרשת תזריע
39:18

Thursday, March 17, 2011

zmanim Purimזמני תפילה לפורים

מנחה תענית אסתר יום ה' (מוקדם)
מנין א                                                             18:15
מנין ב                                                             18:45

מעריב                                                             19:30
     

קריאת המגילה מוצש"ק                               20:10

שחרית יום פורים יום א'                               
מנין א' (באולם למטה)                                  07:00
קריאת מגילה מנין א' (משוער)                     07:35
מנין ב'                                                            08:00  
קריאת מגילה מנין ב' (משוער)                     08:40
  
מנחה פורים                                                   16:30

מעריב מוצאי פורים                                      22:00   

Calender

Blog Archive

Search This Blog