בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, April 24, 2014

שבת פ' קדושים


שבת פ' קדושים
שבת מבה״ח

מנחה וקבלת שבת


מנין א'
19:10
שחרית יום שבת קודש08:40

קידוש אחרי התפילה נתרם ע״י י.מ. שפעיגעל, ש. קרניאול, ה. דאום, א. דאום נ"ימנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
20:43
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
21:53
ימי חול דפ' אמורשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳-ה׳


19:15מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג
19:27
19:29
מנין ב'
22:00
22:00

מנחה וקבלת שבת פ' אמור
19:20


Monday, April 14, 2014

פסח

21.18 מעריב אור ליום י"ד ניסן
בדיקת חמץ
7.00 שחרית יום שני ערב פסח מנין א'
8.00 שחרית יום שני ערב פסח מנין ב'
10.48 סוף זמן אכילת חמץ
12.16 סוף זמן שריפת חמץ
13.43 חצות היום
15.00 מנחה גדולה ערב יו"ט
20.18 הדלקת נרות ערב יו"ט
20.18 מנחה ערב יו"ט מנין א'
20.38 מנחה ערב יו"ט מנין ב'
תחילת זמן קידוש 21.21 !!! 20.35 מעריב מוקדם ליל ראשון דפסח - למטה באולם 
21.21 מעריב ליל ראשון של פסח מנין שני
1.42 חצות הלילה
סוף זמן ק"ש מ"א: 9.20 9.30 שחרית יום טוב ראשון של פסח
סוף זמן ק"ש גר"א: 10.15 20.22 מנחה יום טוב ראשון של פסח 
ש   י   ע   ו   ר
21.32 מעריב ליל שני של פסח
1.42 חצות הלילה
9.30 שחרית יום טוב שני של פסח
20.24 מנחה יום טוב שני של פסח
ש   י   ע   ו   ר
21.34 מוצאי יום טוב שני של פסח
מתחילין בחדר שני 7.30 שחרית חול המועד מנין א'
8.00 שחרית חול המועד מנין ב'
מתחילין בחדר שני 9.00 שחרית חול המועד מנין ג'
19.00 מנחה חול המועד ומעריב עם הפלג
22.00 מעריב חול המועד 
19.01 מנחה ערב ש"ק חוה"מ עם הפלג וקבלת שבת
9.00 שחרית שבת חול המועד
18.00 מנחה שבת חול המועד מנין א' 
20.29 מנחה שבת חול המועד מנין ב'
21.39 מעריב מוצאי שבת חול המועד
19.04 מנחה ומעריב עיו"ט שביעי של פסח
9.00 שחרית שביעי של פסח
20.33 מנחה שביעי של פסח
ש   י   ע   ו   ר
21.43 מעריב אחרון של פסח
9.00 שחרית אחרון של פסח
11.00 מ   ז   כ   י   ר       (בערך)     
20.35 מנחה יו"ט אחרון של פסח ונעילת החג 
21.45 מעריב מוצאי יום טוב
6.55 שחרית אסרו חג מנין א'
7.55 שחרית אסרו חג מנין ב'

Thursday, April 10, 2014

שבת פ' אחרי-מות


שבת פ' אחרי-מות
שבת הגדול

מנחה וקבלת שבת18:52
שחרית יום שבת קודש08:40
מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
20:16
 !! אין סעודה ג' !!מוצש”ק
21:26
ימי חול דפ' קדושיםשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳


18:58מעריב ימי חול
יום א׳

מנין עם הפלג
19:10

מנין ב'
21:18


מנחה וקבלת שבת פ' קדושים
19:10


Friday, April 4, 2014

שבת פ' מצורע


שבת פ' מצורע

מנחה וקבלת שבת


מנין א'
18:43
שחרית יום שבת קודש08:40
מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
20:03
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
21:13
ימי חול דפ' אחרי-מותשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳-ה׳


18:50מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג
19:01
19:03
מנין ב'
22:00
22:00

מנחה וקבלת שבת פ' אחרי-מות
18:52


Calender

Blog Archive

Search This Blog