בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, February 10, 2011

שבת פ' תצוה


שבת פ' תצוה
מנין ב

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
17:52
17:40שחרית יום שבת קודש

08:40חברת תהילים


מנחה שבת

17:34
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

18:44
מוצש”ק

ימי חול דפרשת כי תשא

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום ב׳–ה'
יום א'
מנחה ימי חול
-
17:40
מנין א'
18:15
18:15
מנין ב'


מעריב ימי חול
 18:43 יום ה'
18:36
בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'

 

18:05
17:53
קבלת שבת פרשת כי תשא

sheva brachos update: the 7 Brachos are for Husbands AND Wifes!!!

בס"דהננו מתכבדים בזאת להזמין את כל חברי בית מדרשנו
 לשמחת שבע ברכות
לרגל נישואי בתו של
מורנו רב אברהם הכהן עהרנטרייא שליט"א

במוצש"ק פרשת תצוה בשעה 20:30 בדיוק

השבע ברכות מיועד לגברים ולנשים"בורא עולם בקנין השלם זה הבנין"
 
 


בכבוד רב,
הועד

Thursday, February 3, 2011

שבת פ' תרומה


שבת פ' תרומה
שבת ראש חודש
מנין ב

מנין א'

מנחה וקבלת שבת
17:39
17:27שחרית יום שבת קודש

08:40חברת תהילים


מנחה שבת

17:20

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

18:32
מוצש”ק

ימי חול דפרשת תצוה

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
 07:10 הודו
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'יום ב׳–ה'
יום א'
מנחה ימי חול
-
17:25
מנין א'
18:00
18:00
מנין ב'מעריב ימי חול
 18:31 יום ה'
18:24
בזמנו
22:00
22:00
מנין ב'

Calender

Blog Archive

Search This Blog