בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, November 26, 2015

שבת פ' וישלח


מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

16:30
16:43שחרית יום שבת קודש08:40
קידוש אחרי התפילה לעילוי נשמת ר׳ שלום בן ר׳ צבי מאיר לרנר ז״ל
 שוחט ובודק באנטוורפן. נדבת נכדו ר׳ שלום לרנר נ״י

מנחה שבת16:27סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
17:37


אבות ובנים מיד אחרי מעריבימי חול דפ' וישבשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳- ה׳
מנין א'
-
-
מנין ב'
17:00
-מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳- ה׳
מנין עם צה"כ
17:26
-
מנין ב'
22:00
22:00 קבלת שבת וישב
16:39/16:27


Friday, November 20, 2015

שבת פ' ויצא


מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

16:38
16:50שחרית יום שבת קודש08:40

מנחה שבת16:30סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
17:42


אבות ובנים מיד אחרי מעריבימי חול דפ' וישלחשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳- ה׳
מנין א'
-
-
מנין ב'
17:05
-מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳- ה׳
מנין עם צה"כ
17:32
-
מנין ב'
22:00
22:00 קבלת שבת וישלח
16:43/16:30


Thursday, November 12, 2015

שבת פ' תולדות


מנחה וקבלת שבת
מנין א'
מנין ב'

16:47
16:59שחרית יום שבת קודש08:40

מנחה שבת16:40סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
17:50


אבות ובנים מיד אחרי מעריבימי חול דפ' ויצאשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳- ה׳
מנין א'
16:40
-
מנין ב'
17:10
-מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳- ה׳
מנין עם צה"כ
17:39
-
מנין ב'
22:00
22:00 קבלת שבת ויצא
16:50/16:38


Calender

Blog Archive

Search This Blog