בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, March 15, 2013

Zmanim Pessach


19.43
מעריב אור ליום י"ד ניסן


בדיקת חמץ

07.00
שחרית יום שני ערב פסח מנין א'

08.00
שחרית יום שני ערב פסח מנין ב'

10.10
סוף זמן אכילת חמץ

11.29
סוף זמן שריפת חמץ

12.48
חצות היום

18.45
הדלקת נרות ערב יו"ט

18.55
מנחה ערב יו"ט מנין א'

19.05
מנחה ערב יו"ט מנין ב'


ש   י   ע   ו   ר

19.45
מעריב ליל ראשון של פסח

00.48
חצות הלילה
סוף זמן ק"ש מ"א: 08.49
09.15
שחרית יום טוב ראשון של פסח
סוף זמן ק"ש גר"א: 09.39
18.45
מנחה יום טוב ראשון של פסח


ש   י   ע   ו   ר

19.56
מעריב ליל שני של פסח

00.48
חצות הלילה

09.15
שחרית יום טוב שני של פסח

18.45
מנחה יום טוב שני של פסח


ש   י   ע   ו   ר

19.58
מוצאי יום טוב שני של פסח

מתחילין בחדר שני

07.30
שחרית חול המועד מנין א'

08.00
שחרית חול המועד מנין ב'

מתחילין בחדר שני

09.00
שחרית חול המועד מנין ג'

17.35
מנחה חול המועד ומעריב עם הפלג

22.00
מעריב חול המועד

19.12
מנחה ערב ש"ק דחול המועד

09.00
שחרית שבת חול המועד

18.53
מנחה שבת חול המועד

20.03
מעריב מוצאי שבת חול המועד

18.40
מנחה עיו"ט שביעי של פסח

09.00
שחרית שביעי של פסח

20.00
מנחה שביעי של פסח


ש   י   ע   ו   ר

21.07
מעריב אחרון של פסח

09.00
שחרית אחרון של פסח

11.00
מ   ז   כ   י   ר       (בערך)    

20.00
מנחה יו"ט אחרון של פסח ונעילת החג

21.08
מעריב מוצאי יום טוב

06.55
שחרית אסרו חג מנין א'

07.55
שחרית אסרו חג מנין ב'
בברכת חג כשר ושמח                הוועד

Thursday, March 14, 2013

שבת פ' ויקרא

שבת פ' ויקרא
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'


18:37
18:49
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

 

 


18:29

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 19:39


ימי חול דפ' צו

שחרית ימי חול

יום א'

יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א' מנין א'
יום א'- ה'

18:35
19:05
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
 19:31 יום א'
 19:38יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 

קבלת שבת פ' צו
18:49
19:01

Thursday, March 7, 2013

שבת פ' ויקהל-פיקודי

שבת פ' ויקהל-פיקודי
שבת מבה״ח שבת פרשת החודש
מנחה וקבלת שבת

מנין א'

מנין ב'


18:25
18:37
שחרית יום שבת קודש

 

 


08:40

מנחה שבת

 

 


18:17

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה

מוצש”ק 19:27


ימי חול דפ' ויקרא

שחרית ימי חול

יום א'

יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א' מנין א'
יום א'- ה'

18:25
18:55
מעריב ימי חול


מנין א' בזמנו
 19:19 יום א'
 19:26יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 

קבלת שבת פ' ויקרא
18:37
18:49

Calender

Blog Archive

Search This Blog