בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, September 16, 2010

Zmanim for Yom Kippur and Sukkos

מנחה ומעריב עשי"ת
18.30
מעריב עשי"ת
22.00
סליחות ערב יום כפור מנין א'
06.45
סליחות ערב יום כפור מנין ב'
07.45
חצות היום
13.37
מנחה ערב יום כפור מנין א'
15.00
מוצאי יום כפור
20.40
ערוב תבשילין

מנחה ערב סוכות מנין א'
19.30
מנחה ערב סוכות מנין ב'
19.45
חצות הלילה
01.35
שחרית יום ראשון דסוכות
09.00
מנחה יום ראשון דסוכות
19.15
שיעור   בענין עירוב תבשילין

מעריב ליל שני דסוכות
20.28
שחרית יום שני דסוכות
09.00
מנחה יום שני דסוכות וקבלת שבת
19.25
מ כ י ר ת   ח ת נ י ם

תפילת ערבית
20.17
שחרית שבת חול המועד
09.00
מנחה שבת חול המועד
19.15
מוצאי שבת חול המועד
20.24
שחרית חוה"מ (חדר שני) מנין א'
07.30
שחרית חוה"מ מנין ב'
08.00
שחרית חוה"מ (חדר שני) מנין ג'
09.00
מנחה חול המועד  מנין א'
19.00
מנחה חול המועד  מנין ב'
19.40
מעריב חול המועד  מנין א'
20.10
מעריב חול המועד  מנין ב'
22.00
מעריב ליל הושענא רבה
20.45
קריאת משנה תורה
21.00
שחרית הושענא רבה
07.30
ערוב תבשילין

מנחה ערב יו"ט מנין א'
19.15
מנחה ערב יו"ט מנין ב'
19.25
שחרית שמיני עצרת 
09.00
מ ז כ י ר   שמיני עצרת (בערך)
11.00
מנחה שמיני עצרת
19.00
 מ כ י ר ת   כיבודים

מעריב ליל שמחת תורה
20.12
שחרית שמחת תורה
08.00
מנחה יו"ט וקבלת שבת
19.10
שחרית שבת בראשית
09.00
מנחה שבת בראשית ונעילת החג
19.00
מוצאי שבת
20.08
שחרית יום ראשון
07.55

Friday, September 3, 2010

ס ד ר ה ז מ נ י ם ל י מ י ם ה נ ו ר א י ם ת ש ע " א


בס"ד

בית המדרש
זכרון בנימין דחוג אברכי אגודת ישראל
ס ד ר   ה ז מ נ י ם   ל י מ י ם    ה נ ו ר א י ם   ת ש ע " א
20.40
מוצאי יום כפור

06.30
סליחות יום ראשון בבוקר

ערוב תבשילין


08.00

שחרית יום ראשון מנין ב'

19.30
מנחה ערב סוכות מנין א'

06.30

סליחות כל ימי השבוע מנין א'

19.45

מנחה ערב סוכות מנין ב'


07.30
סליחות כל ימי השבוע מנין ב'
01.35
חצות הלילה

06.00
סליחות ערב ראש השנה
09.00
שחרית יום ראשון דסוכות


ערוב תבשילין

19.15
מנחה יום ראשון דסוכות

20.00
מנחה ערב ראש השנה מנין א'

ש   י   ע   ו   ר   בענין עירוב תבשילין

20.15
מנחה ערב ראש השנה מנין ב'
20.28
מעריב ליל שני דסוכות

08.00
שחרית יום ראשון דראש השנה
09.00
שחרית יום שני דסוכות

11.30
תקיעת שופר (בערך)
19.25
מנחה יום שני דסוכות וקבלת שבת

17.45

ת ה ל י ם   ב צ י ב ו ר


מ כ י ר ת   ח ת נ י ם


19.25
מנחה יום ראשון דראש השנה
20.17

תפילת ערביתת ש ל י ך

09.00
שחרית שבת חול המועד

21.02
מעריב ליל שני דראש השנה
19.15
מנחה שבת חול המועד

08.00
שחרית יום שני דראש השנה
20.24
מוצאי שבת חול המועד

11.30
תקיעת שופר (בערך)
07.30
שחרית חוה"מ (חדר שני) מנין א'

18.00

ת ה ל י ם   ב צ י ב ו ר

08.00
שחרית חוה"מ מנין ב'

19.40
מנחה יום שני דר"ה וקבלת שבת
09.00
שחרית חוה"מ (חדר שני) מנין ג'

08.40
שחרית שבת שובה
19.00
מנחה חול המועד  מנין א'

18.30
דרשת מרן הראב"ד שליט"א
19.40
מנחה חול המועד  מנין ב'

19.45
מנחה שבת שובה
20.10
מעריב חול המועד  מנין א'

20.57
מוצש"ק - שבת שובה
22.00
מעריב חול המועד  מנין ב'

05.29
תחילת תענית צום גדליה
20.45

מעריב ליל הושענא רבה


07.20
סליחות צום גדליה
21.00
קריאת משנה תורה

18.20
מנחה צום גדליה מנין א' ומעריב
07.30
שחרית הושענא רבה

20.00
מנחה צום גדליה מנין ב'

ערוב תבשילין


20.45
סוף התענית ומעריב בכל השבוע
19.15
מנחה ערב יו"ט מנין א'

06.20
סליחות עשי"ת מנין א'
19.25
מנחה ערב יו"ט מנין ב'

07.20
סליחות עשי"ת מנין ב'
09.00
שחרית שמיני עצרת 

18.30
מנחה ומעריב עשי"ת
11.00
מ ז כ י ר   שמיני עצרת (בערך)

22.00
מעריב עשי"ת
19.00
מנחה שמיני עצרת

06.45
סליחות ערב יום כפור מנין א'

מכירת עליות וכיבודים

07.45
סליחות ערב יום כפור מנין ב'
20.12
מעריב ליל שמחת תורה

13.37
חצות היום
08.00
שחרית שמחת תורה

15.00
מנחה ערב יום כפור מנין א'
19.10
מנחה יו"ט וקבלת שבת

16.30
מנחה ערב יום כפור מנין ב'
09.00
שחרית שבת בראשית

19.55

כ  ל    נ  ד  ר  י

19.00
מנחה שבת בראשית ונעילת החג

08.00
שחרית יום כפור
20.08
מוצאי שבת

12.00
מ ז כ י ר   יום כפור (בערך)
07.55

שחרית יום ראשון


17.35
מנחה יום כפור

Thursday, September 2, 2010

שבת פ' נצבים - וילך


שבת פ' נצבים - וילך
מנחה וקבלת שבת18:45

שחרית יום שבת קודש08:40

חברת תהילים


מנחה שבת
מנין א'
מנין ב'

18:00
20:05סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'
מוצש”ק
21:14

ימי חול דפרשת האזינו
שחרית ימי חול
מנין א'
מנין ב'
סליחות יום א'
06:30
08:00  (רק שחרית)
סליחות יום ב'-ג'
06:30
07:30
סליחות יום ד'
06:00
-
מנחה ימי חול18:35

מעריב ימי חול


מנין א' בפלג
18:57
18:50 (יום ה')
מנין ב'
22:00


Calender

Blog Archive

Search This Blog