בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, May 29, 2015

שבת פ' נשא


מנחה וקבלת שבת
מנין א'


19:50
שחרית יום שבת קודש08:30

מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
21:46סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
       22:56ימי חול דפ' בהעלותךשחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול19:50מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג
20:06
20:07
מנין ב'
22:00
22:00 קבלת שבת בהעלותך
19:55


Thursday, May 21, 2015

שבת פ' במדבר

ערב שבועות

מנחה וקבלת שבת
מנין א'


19:41
שחרית יום שבת קודש09:00

מנחה שבת


מנין א'
לפי ביקוש

מנין ב'
21:34מוצש”ק ומעריב ליל א' של שבועות
22:44ימי חול דפ' נשאשחרית ימי חול

יום ג׳-ו׳
מנין א'

07:00
מנין ב'

08:00


מנחה ימי חול19:45מעריב ימי חול
יום ג׳
יום ד׳-ה׳
מנין עם הפלג
20:01
20:02
מנין ב'
22:00
22:00 קבלת שבת נשא
19:50


Monday, May 18, 2015

שבועות תשע"ה

 שבועות תשע"ה

סיון


יום שבת: ה׳ סיון
מנחה שבת )ערב יו"ט(
21:34

שיעור
יום א':
 ו׳ סיון
מעריב ליל א' של שבועות
22:44

שחרית מנין א' יו"ט א' של שבועות
04:11

סוז קש זמן א׳
08:18

סוז קש זמן ב׳
09:39

שחרית מנין מרכזי יו"ט א' של שבועות
09:30

מנחה יו"ט א' של שבועות
21:36

שיעור
יום ב':
ז׳ סיון
מעריב ליל ב' של שבועות
22:46

שחרית יו"ט ב' של שבועות
09:00

מזכיר (משוער)
11:00

מנחה יו"ט ב' של שבועות ונעילת החג
21:38

מוצאי יו"ט ב' של שבועות
22:48


בברכת חג שמח,
הועד

Thursday, May 14, 2015

שבת פ' בהר- בחקותי

שבת פ' בהר- בחקותי
שבת  מבה"ח

מנחה וקבלת שבת מנין א'
19:34
שחרית יום שבת קודש
08:40

מנחה שבת
מנין א' 18:00
מנין ב' 21:20
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה
מוצש”ק 22:31


ימי חול דפ' במדבר
שחרית ימי חול יום א׳ יום ב׳-ו׳
מנין א' 08:00 07:00
מנין ב' - 08:00
מנחה ימי חול
19:40
מעריב ימי חול יום א׳ יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג 19:52 19:53
מנין ב' 22:20 22:27
 קבלת שבת במדבר 19:41


Friday, May 8, 2015

שבת פ' אמור


מנחה וקבלת שבת
מנין א'


19:25
שחרית יום שבת קודש08:40

מנחה שבת


מנין א'
18:00

מנין ב'
21:08סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
22:18ימי חול דפ' בהר- בחקותישחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00


מנחה ימי חול19:30מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה׳
מנין עם הפלג
19:43
19:44
מנין ב'
22:08
22:10 קבלת שבת בהר- בחקותי
19:25


Calender

Blog Archive

Search This Blog