בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, June 30, 2011

שבת פ' חקת


שבת פ' חקת
שבת ר"ח 

 

מנחה וקבלת שבת

20:04

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

מנין ב'

מנין א'

מנחה שבת
22:04
18:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'

מוצש”ק 23:14


ימי חול דפרשת בלק

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'
יום א׳–ו'
מנחה ימי חול

20:00
מנין א'

מעריב ימי חול
 20:16יום ה'
20:18
עםֿ הפלג
22:00
22:00
מנין ב'

 


20:00
קבלת שבת פרשת בלק

Thursday, June 16, 2011

שבת פ' שלח


שבת פ' שלח 

 

מנחה וקבלת שבת

20:00

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

מנין ב'

מנין א'

מנחה שבת
22:05
18:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'

מוצש”ק 23:15


ימי חול דפרשת קרח

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'
יום א׳–ו'
מנחה ימי חול

20:05
מנין א'

מעריב ימי חול
 20:19יום ה'
20:18
עםֿ הפלג
22:00
22:00
מנין ב'

 


20:04
קבלת שבת פרשת קרח

Friday, June 10, 2011

שבת פ' בהעלותך


שבת פ' בהעלותךמנחה וקבלת שבת

 

 


20:00

שחרית יום שבת קודש

 

 


09:00

מנחה שבת

מנין א'

מנין ב'


18:00
22:00
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'

מוצש”ק 23:10


ימי חול דפרשת שלח

שחרית ימי חול
שחרית  יום א'
שחרית  יום ב'- ו'
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳–ו'

מנין א'
20:00
מעריב ימי חול


עםֿ הפלג
20:15
 20:17יום ה'
מנין ב'
22:00
22:00

 

קבלת שבת פרשת שלח
20:00


Saturday, June 4, 2011

שבועות תשע"א


שבועות תשע"אסיון
21:35
הדלקת נרות ערב יו"ט
יום ג': ה׳ סיון
21:45
מנחה ערב יו"ט מנין א'

21:55
מנחה ערב יו"ט מנין ב'

שיעור

22:51
מעריב ליל א' של שבועות
יום ד': ו׳ סיון
03:47
שחרית מנין א' יו"ט א' של שבועות

07:41
סוז קש זמן א׳

09:34
סוז קש זמן ב׳

09:30
שחרית מנין מרכזי יו"ט א' של שבועות

22:00
מנחה יו"ט א' של שבועות

שיעור

23:07
מעריב ליל ב' של שבועות
יום ה': ז׳ סיון
09:00
שחרית יו"ט ב' של שבועות

11:00
מזכיר (משוער)

22:00
מנחה יו"ט ב' של שבועות ונעילת החג

23:08
מוצאי יו"ט ב' של שבועותבברכת חג שמח,
הועד

Calender

Blog Archive

Search This Blog