בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Thursday, September 22, 2011

שבת פ' ניצבים-וילך


שבת פ' ניצבים-וילך 

 

מנחה וקבלת שבת

18:10

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

מנין ב'

מנין א'

מנחה שבת
19:17
18:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'

מוצש”ק 20:27


ימי חול דפרשת האזינו

שחרית  יום ב'- ג'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
06:30 סליחות
 06:30 סליחות
מנין א'
07:30 סליחות
שחרית  08:00
מנין ב'
יום א'-ג'
מנחה ימי חול

18:05
מנין א'

מעריב ימי חול
 18:16יום ג'
18:20
עםֿ הפלג
22:00
22:00
מנין ב'

 


18:55
קבלת שבת פרשת האזינו

Tuesday, September 20, 2011

ס ד ר ה ז מ נ י ם ל י מ י ם ה נ ו ר א י ם ת ש ע " ב

16.50
מנחה יום כפור

06.30
סליחות יום ראשון בבוקר ושחרית
19.55
מוצאי יום כפור

08.00
שחרית יום ראשון בבוקר מנין ב'

ערוב תבשילין

06.30
סליחות כל ימי השבוע מנין א'
18.45
מנחה ערב סוכות מנין א'

07.30

סליחות כל ימי השבוע מנין ב'

19.00
מנחה ערב סוכות מנין ב'

06.00
סליחות ערב ראש השנה
01.28

חצות הלילהערוב תבשילין
09.00

שחרית יום ראשון דסוכות


19.15
מנחה ערב ראש השנה מנין א'
18.40
מנחה יום ראשון דסוכות

19.30
מנחה ערב ראש השנה מנין ב'
ש   י   ע   ו   ר     בענין הידור מצוה

08.00

שחרית יום ראשון דראש השנה

19.44
מעריב ליל שני דסוכות

11.30
תקיעת שופר (בערך)
09.00
שחרית יום שני דסוכות

17.15
ת ה ל י ם   ב צ י ב ו ר
18.40
מנחה יום שני דסוכות וקבלת שבת

18.45
מנחה יום ראשון דראש השנה

מ כ י ר ת    ח ת נ י םת ש ל י ך
19.33
תפילת ערבית

20.15
מעריב ליל שני דראש השנה
09.00
שחרית שבת חול המועד

08.00
שחרית יום שני דראש השנה
18.30
מנחה שבת חול המועד

11.30
תקיעת שופר (בערך)
19.40
מוצאי שבת חול המועד

17.30
ת ה ל י ם   ב צ י ב ו ר
07.45
שחרית חוה"מ (חדר שני) מנין א'

18.55
מנחה יום שני דר"ה וקבלת שבת
08.00
שחרית חוה"מ מנין ב'

ש   י   ע   ו   ר   בענין עירוב תבשילין
09.00
שחרית חוה"מ (חדר שני) מנין ג'

08.40
שחרית שבת שובה
18.25
מנחה חול המועד מנין א'

17.30
דרשת מרן הרב שליט"א
19.00
מנחה חול המועד מנין ב' ומעריב

19.00
מנחה שבת שובה
22.00
מעריב מנין ב' חול המועד

20.11
מוצש"ק - שבת שובה
20.45
מעריב ליל הושענא רבה

06.05
תחילת תענית צום גדליה
21.00
קריאת משנה תורה

07.20
סליחות צום גדליה
07.30
שחרית הושענא רבה

17.40
מנחה צום גדליה מנין א' ומעריב

ערוב תבשילין

19.15
מנחה צום גדליה מנין ב'
18.30
מנחה ערב יו"ט מנין א'

19.59
מוצאי תענית צום גדליה
18.45
מנחה ערב יו"ט מנין ב'

06.20
סליחות עשי"ת מנין א'
09.00
שחרית שמיני עצרת 

07.20
סליחות עשי"ת מנין ב'
11.00
מ ז כ י ר   שמיני עצרת (בערך)

19.25
מנחה עשי"ת ומעריב
18.25
מנחה שמיני עצרת

 

22.00
מעריב מנין ב' עשי"ת

מ כ י ר ת    ע ל י ו ת  ו כ י ב ו ד י ם


06.45
סליחות ערב יום כפור מנין א'
19.30
מעריב ליל שמחת תורה

07.45
סליחות ערב יום כפור מנין ב'
08.00
שחרית שמחת תורה

13.30
חצות היום
18.25
מנחה יו"ט וקבלת שבת

15.00
מנחה ערב יום כפור מנין א'
09.00
שחרית שבת בראשית

16.00
מנחה ערב יום כפור מנין ב'
18.15
מנחה שבת בראשית ונעילת החג

19.10
כ  ל    נ  ד  ר  י
19.26
מוצאי שבת

08.00
שחרית יום כפור
07.55

שחרית יום ראשון


12.00
מ ז כ י ר   יום כפור (בערך)Thursday, September 15, 2011

שבת פ' כי תבא


שבת פ' כי תבא 

 

מנחה וקבלת שבת

18:20

 

 

שחרית יום שבת קודש

08:40

מנין ב'

מנין א'

מנחה שבת
19:33
18:00

סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחה מנין ב'

מוצש”ק 20:43


ימי חול דפרשת נצבים-וילך

שחרית  יום ב'- ו'
שחרית  יום א'
שחרית ימי חול
07:00
08:00
מנין א'
08:00
-
מנין ב'
יום א'-ה'
מנחה ימי חול

18:15
מנין א'

מעריב ימי חול
 18:26יום ה'
18:33
עםֿ הפלג
22:00
22:00
מנין ב'

 


18:10
קבלת שבת פרשת ניצבים-וילך

Calender

Blog Archive

Search This Blog