בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, March 25, 2016

שבת פ' צו

מנחה וקבלת שבת

מנין א'
18:54
מנין ב'
19:06
שחרית יום שבת קודש
08:40


מנחה שבת
18:46
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
19:56!! שעון קיץ!!


ימי חול דפ' שמיני
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳-ה'


18:35
מעריב ימי חול
יום א׳-ה'

מנין א'
18:49

מנין ב'
22:00
קבלת שבת
פ' שמיני
18:40

Thursday, March 17, 2016

שבת פ' ויקרא

שבת פ׳ זכור
מנחה וקבלת שבת

מנין א'
18:43
מנין ב'
18:55
שחרית יום שבת קודש
08:30


מנחה שבת
18:34
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
19:44

ימי חול דפ' צו
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה'

19:10/18:40
-מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה'
מנין א'
19:37
-
מנין ב'
22:00
22:00קבלת שבת
פ' צו
19:06/18:54

זמני תפילה לפורים

זמני תפילה לפורים


מנחה תענית אסתר

מנין א
18:30
מנין ב
19:00
מעריב


19:42
שחרית יום פורים

מנין א (באולם למטה)
07:00
קריאת מגילה מנין א (משוער)
07:40
מנין ב
08:00
קריאת מגילה מנין ב (משוער)
08:45
מנחה פורים
16:00


מעריב
22:00

Friday, March 11, 2016

שבת פ' פקודי

מנחה וקבלת שבת

מנין א'
18:31
מנין ב'
18:42
שחרית יום שבת קודש
08:40


מנחה שבת
18:22
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
19:32

ימי חול דפ' ויקרא
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה'

19:00/18:30
-מעריב ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ה'
מנין א'
19:25
-
מנין ב'
22:00
22:00קבלת שבת פ'
ויקרא
18:55/18:43

Calender

Blog Archive

Search This Blog