בס״ד Welcome to the Website of חוג אברכי אגודת ישראל Antwerpen - Belgium. This is a place to update our members and friends of happenings in our Shul.

Friday, October 28, 2016

שבת פ' בראשית

שבת פ' בראשית
שבת מברכין החודש
מנחה וקבלת שבת


מנין א'
מנין ב'
18:13
18:25


שחרית יום שבת קודש
08:40

אודה ה׳ מאוד בפי ובתוך רבים אהללנו. 
קידוש אחרי התפילה נתרם ע״י ר׳ שלום לרנר נ״י.
לרגל מלאת לו 65 שנה.
מנחה שבת


18:02
סעודה ג' ושיעור אחרי תפילת מנחהמוצש”ק
19:12
!!  שעון חורף  !!

ימי חול דפ' נח
שחרית ימי חול
יום א׳
יום ב׳-ו׳
מנין א'
08:00
07:00
מנין ב'
-
08:00מנחה ימי חול
יום א׳ מנין א'
יום א׳-ה'

17:05
17:35
מעריב ימי חול


עם צאת הכוכבים
מנין ב'
מנין ג'
18:01-17:53
20:50
22:00מנחה וקבלת שבת
 פ' נח
17:00 מנין א'
17:12 מנין ב'

Calender

Blog Archive

Search This Blog